ಹುಡುಕಿ:

Tuesday, December 30, 2008

ನಾನು

ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತರೆ
ಪಾಟಲಿಪುತ್ರ..
ಕುಡಿಯೋಕೆ ಕುಂತರೆ
ಬಾಟಲಿಪುತ್ರ...