ಹುಡುಕಿ:

Thursday, April 30, 2009

ಅವಳ ನೆನಪು..

ಅವಳ ನೆನಪೇ ಹಾಗೆ..

ಕೆಲವರು ಕುಡಿದು ಹಾಳಾಗುತ್ತಾರೆ

ಕೆಲವರು ಬರೆದು ಹಾಳಾಗುತ್ತಾರೆ...

ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕುಡಿದು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ..

Wednesday, April 29, 2009

ಅವಳು....

ಸೀರೆಯುಟ್ಟು ಸುಮ್ನೆ ನಿಂತರೂ..

ಅದು ಪೋಸೆ...

ಹಳದಿ ಚೂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ತೋಟ ಹೊಕ್ಕರೆ..

ಚಿಟ್ಟೆಗಳಿಗೂ ಕನ್ಫ಼ೂಸೆ..