ಹುಡುಕಿ:

Wednesday, February 18, 2009

ಸ್ಫೂರ್ತಿ

ಜಗತ್ತನೇ ಗೆಲ್ಲುವೆನು ಇಂದೇ..
ನೀನಿರಲು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ..

Wednesday, February 11, 2009

ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ......

ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ ಏಕಾಂತದ ಮೌನ ಅಲ್ಲ,,
ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ ಸಾಗರ ತಳದ ಕತ್ತಲೆ ಅಲ್ಲ..
ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ ಸುಡುವ ಬೆಂಕಿ ಅಲ್ಲ…
ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ ಗುನುಗುವ ಹಾಡು ಅಲ್ಲ..
ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ ಜಾತ್ರೆ ಮಿಠಾಯಿ ಅಲ್ಲ..
ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ ಕಿಕ್ಕು ಕೊಡುವ ಸರಾಯಿ ಅಲ್ಲ..

ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ... ನಮ್ಮ್ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊ ಹುಡುಗಿ..

Sunday, February 8, 2009

ಅಮಲು...

ಏರುವುದಿಲ್ಲ ಅಮಲು..

ಕುಡಿದರು ಬಾಟಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಾಟಲು..

ಒಮ್ಮೆ ಅವಳು ಕಣ್ಣೊಡೆದಳು ನಕ್ಕು..

ಇನ್ನು ಇಳಿದಿಲ್ಲ ಅದರ ಕಿಕ್ಕು...