ಹುಡುಕಿ:

Tuesday, December 30, 2008

ಮುಸಾಫಿರ್

ಕವಿತೆ ಬರೆಯಲು ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಕೊಡುವ
ದೇವಿಗೆ ನನ್ನ ನಮನ
ಬಸ್ಸು ಹತ್ತಿದ ಮೇಲೆ
ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೂ ಕೊಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ

No comments: