ಹುಡುಕಿ:

Thursday, December 18, 2008

ಜನುಮದ ಗೆಳತಿ

ನಾನೊಬ್ಬ ದಾರಿಹೋಕ.. ಕನಸೊಂದು ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ..

ಮಳೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಮೋಡ.. ಬರಬೇಕು ಬಾನಿನಲ್ಲಿ...

ನನಗಾಗಿ ಒಂದು ಜೀವ ...ಸಿಗಬೇಕು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ...

No comments: