ಹುಡುಕಿ:

Monday, December 29, 2008

ರೈಟ್ ಆದ್ರೆ..

ಪ್ರೀತಿ ಹನಿಗೆ ಬಾಯಿ ತೆರೆದೆ..

ವಿಷವ ನೀ ಸುರಿದೋದಯ?

No comments: