ಹುಡುಕಿ:

Tuesday, December 16, 2008

ನನ್ನವಳ ನೆನಪು

ಎದೆಯಲಿ ನಾಟಿದ ಚೂರಿಯ ಹಾಗೆ...

ತೆಗೆದರೆ ಸಾವು..

ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೋವು

No comments: