ಹುಡುಕಿ:

Sunday, November 16, 2008

ನಾಳೆ - ನೆನ್ನೆ

ನಾಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸು ಕಾಣಲು...

ಅವಳಿಲ್ಲ

ನೆನ್ನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮರೆಯಲು..

ಅವಳಿಲ್ಲ...