ಹುಡುಕಿ:

Tuesday, December 30, 2008

ಪ್ರೀತಿಯ ನಕ್ಷತ್ರಿಕ

ಚಂದಿರನು ಬರುವನು
ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಬೀದಿಗೆ
ಒಮ್ಮೆ ತೋರಿಸು ನಿನ್ನ ಮೊಗವನ್ನು
ಸರಿಸಿ ಮುಂಗುರುಳ ಬದಿಗೆ

No comments: