ಹುಡುಕಿ:

Monday, December 29, 2008

ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟುವ..

ಮೊದಲು..
ಎಲ್ಲರು ಒಂದು ದಿನ ಸಾಯಲೇಬೇಕು ..
ಆದರೆ ನನಗೆ ಆತುರವಿಲ್ಲ..
ವಿಸ್ಕಿ ಜೊತೆ ಸೋಡಬೇಕು..
ಸುಕ್ಕ ನಾ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ
ನಂತರ..
ಎಲ್ಲರು ಒಂದು ದಿನ ಸಾಯಲೇಬೇಕು ..
ಅವಳಿಲ್ಲದೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ..
ಯಾರಿಗಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು..
ವಿಷವಿದ್ದರೆ ಕೊಡಿ ಬೇಗ..


1 comment:

Vinay Hiriyur said...

hey chandhu, ee kavana swalpa sentence alli link miss agta ide ansutte.