ಹುಡುಕಿ:

Wednesday, December 17, 2008

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು???

ಬಿರಿದ ಹೂವು....

ಅವಳ ನಗುವ ಹೋಲುವುದೇಕೆ?

ತಂಗಾಳಿ ....

ಅವಳ ಕಂಪ ತರುವುದೇಕೆ?

ಪ್ರೀತಿ ಎಂದ ಕೂಡಲೇ ..

ಅವಳ ಮೋಸ ನೆನೆಪಾಗುವುದೇಕೆ?

1 comment:

Rashmi said...

bcz ur a lover of her dats y?