ಹುಡುಕಿ:

Thursday, January 1, 2009

ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಕಥೆ

ನನ್ನ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತಿಯ ಅಂತ ಅವಳ್ಳನ್ನ ಕೇಳ್ದೆ.. ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಲು...
ನಾ ಹಣದ ಹಿಂದೆ ಹೋದೆ... ಅವ್ಳು ಹಣವಂತನ ಹಿಂದೆ ಹೋದ್ಲು

No comments: