ಹುಡುಕಿ:

Wednesday, January 28, 2009

*****

ಖಾಲಿಯಾಯಿತು ಬಾಟಲಿ..
ನಾ ಏನ ಕುಡಿಯಲಿ?
ನೀ ಇಲ್ಲದ ಬದುಕಲಿ..
ನಾ ಹೇಗೆ ಬಾಳಲಿ?

No comments: