ಹುಡುಕಿ:

Saturday, January 10, 2009

ನೀನಿಲ್ಲ...

ನನ್ನ ಕವನದಲ್ಲಿನ್ನು ನೀ ಇರುವುದಿಲ್ಲ..
ನನ್ನ ನಿಟ್ಟುಸಿರಲ್ಲಿನ್ನು ನಿನ್ನ ನೆನಪಿರುವುದಿಲ್ಲ..
ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿನ್ನು ನಿನ್ನ ಬಿಂಬವಿರುವುದಿಲ್ಲ
ನನ್ನ ಕನಸಲ್ಲಿನ್ನು ನೀ ಕಾಡುವುದಿಲ್ಲ..
ನನ್ನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿನ್ನು ನಿನ್ನ ದನಿವಿರುವುದಿಲ್ಲ..
ನನ್ನ ಬದುಕಲ್ಲಿನ್ನು ಬಣ್ಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ..
ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿನ್ನು ಬೆಳಕಿರುವುದಿಲ್ಲ..

ಕಾರಣ..
ನನ್ನ ಗುಂಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವಿರಲ್ಲ...
No comments: