ಹುಡುಕಿ:

Sunday, February 8, 2009

ಅಮಲು...

ಏರುವುದಿಲ್ಲ ಅಮಲು..

ಕುಡಿದರು ಬಾಟಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಾಟಲು..

ಒಮ್ಮೆ ಅವಳು ಕಣ್ಣೊಡೆದಳು ನಕ್ಕು..

ಇನ್ನು ಇಳಿದಿಲ್ಲ ಅದರ ಕಿಕ್ಕು...

No comments: