ಹುಡುಕಿ:

Saturday, January 10, 2009

ಅವಳು ...

ಅವಳೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕಿ...
ಅವಳು ಕೈಕೊಟ್ಟ ಹುಡುಗರು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಪೊರ್ಕಿ...
ಅವಳ ನೆನಪಲ್ಲೇ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ ಕಥೆ - ಕವನ..
ಇಲ್ಲ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಕುಡಿಯುವ ಕಡೆ ಗಮನ...
ಕವನ ಬರೆಯುವವರು ಆಗುತ್ತಾರೆ ಕಾಳಿದಾಸ..
ಕುಡಿದು ತೂರಾಡುವವರು ಆಗುತ್ತಾರೆ ದೇವದಾಸ...

No comments: