ಹುಡುಕಿ:

Saturday, January 10, 2009

ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ...

ಬರೀ ಪ್ರೀತಿ - ಕುಡಿತದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಬರೀತೀಯ..
ಅನ್ನೋದು ಗೆಳಯರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ...
ಆದರೆ ನಶೆ ಕೊಡುವ
ವಸ್ತುಗಳಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆ೦ಟ್...

No comments: