ಹುಡುಕಿ:

Saturday, January 10, 2009

ಹೇಳಿ ಹೋಗು ಕಾರಣ..

ನೀ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸುಖಃದ ಹರಟೆ..
ಜೀವ ಹಸುರು..ಬದುಕು ಶ್ರಾವಣ..
ಜೊತೆಯಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹೊರಟೆ...
ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ.. ಹೇಳಿ ಹೋಗೆ ಕಾರಣ..

No comments: