ಹುಡುಕಿ:

Monday, January 5, 2009

title ಬೇರೆ ಕೇಡು...

ಮಾತಾಡಲು ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ಕೊಡದೆ..
ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದು ಬಿಟ್ಟಳು..
ಗಾಜಿನದು ಎಂದರೂ ಕೇಳದೆ..
ನನ್ನ ಕನಸ ಹೊಡೆದಾಕಿ ಬಿಟ್ಟಳು..

ಮಲಗಲು ನಿದ್ರೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ...
ಕನಸಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿರುವುದಲ್ಲ....

ಅವಳ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಹೃದಯ ಸುಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗಿದೆಯಲ್ಲ...
ಇನ್ನು ಕುಡಿದು ಕರುಳ ಸುಟ್ಟುಕೋಬೇಕಲ್ಲ..


No comments: