ಹುಡುಕಿ:

Monday, March 30, 2009

ಕುಡಿ..ಮರಿ..

ಸರಾಯಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದವನಿಗೆ..

ಕೈ ಎತ್ತಿ ಮುಗಿಯಬೇಕು...

ಅದನ್ನು ಕುಡಿದ ಮೇಲೇ

ಅವಳನ್ನು ಮರಿಯಬೇಕು..

ಅವಳನ್ನು ಮರೆಯಲು...

ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕುಡಿಯಬೇಕು...

No comments: