ಹುಡುಕಿ:

Thursday, March 12, 2009

ಗೆಳತಿ ನೀ ಸಿಗದಿರಲು…

ಗೆಳತಿ ನೀ ಸಿಗದಿರಲು…

ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾರಾಯಿ ಬಟ್ಟಲು..
ತುಟಿಯಲ್ಲಿ ದುಃಖದ ಗಝಲು..
ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಮುರಿದ ಪ್ರೇಮದ ಮಹಲು..

ಇಷ್ಟರಿಂದಲೇ ಕಳೆವುದು ನನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು..
ಗೆಳತಿ ನೀ ಸಿಗದಿರಲು…

No comments: