ಹುಡುಕಿ:

Wednesday, March 18, 2009

ಮನಸ್ಸು ಜಾರಿತು ...

ಅವಳು ಜಾರಿದ್ದ ಸೆರಗನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಪರಿ ಕಂಡು..
ಸರಿಯಾಗಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಜಾರಿಹೋಯಿತು…

No comments: