ಹುಡುಕಿ:

Monday, March 9, 2009

ಅವಳೆಂದರೇ..


ಗಾಲಿಬ್ ನ ಗಜಲು...

ಹೂವಿನ ಗಮಲು..

ಖುಷಿಯ ಬಯಲು..

ಕಡು ನೀಲಿ ಮುಗಿಲು..

ಅದೃಷ್ಟ ಬಿತ್ತುವ ನೇಗಿಲು..

ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲು..

ಸಾರಯಿಯ ಅಮಲು..

ಪ್ರೇಮದ ಮಹಲು..

ಸಾವಿರ ಮಜಲು..

ಸುಂದರ ದಿಗಿಲು...

ಮಿಂಚಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲು..

No comments: