ಹುಡುಕಿ:

Wednesday, March 11, 2009

ಸುಂದ್ರಿ...

ಆ ನೀಲಿ ಚೂಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀ…...
ಎಷ್ಟು ಚೆಂದ ಇದ್ದೆ..
ಪದಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರೆ ಸಾವಿರಾರು ಕವಿತೆಗಳನ್ನ
ಬರೆದು ಬಿಸಾಕುತ್ತಿದ್ದೆ….

No comments: