ಹುಡುಕಿ:

Wednesday, February 18, 2009

ಸ್ಫೂರ್ತಿ

ಜಗತ್ತನೇ ಗೆಲ್ಲುವೆನು ಇಂದೇ..
ನೀನಿರಲು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ..

No comments: