ಹುಡುಕಿ:

Tuesday, July 7, 2009

ಮಾತು ಕಥೆ..

ತುಟಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಂತ ಮಾತೊಂದೆ ಒಂದು..

ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದದ್ದು ಮುನ್ನೂರ ಒಂದು..

ಆಗುವುದೆಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಆಯಿತು...

ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಲ್ಲು ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು...

No comments: