ಹುಡುಕಿ:

Tuesday, July 14, 2009

ಗುಟ್ಟು...

ಗುಟ್ಟು ಹೇಳಲು ಹೋಗಿ..

ಕೈ ಅವಳ ಗಲ್ಲಕ್ಕೆ ತಾಗಿ ...

ಮನಸ್ಸು ಲೂಸು ಮಾದ