ಹುಡುಕಿ:

Tuesday, July 28, 2009

ನೋವು- ನಗು

ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ನೋವಿದ್ದರೂ ..ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗುವು ಮಾಸಿಲ್ಲಾ..
ಯಾಕೆಂದರೆ..ದುಃಖವು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಡುವ ಸರಕಲ್ಲಾ..

3 comments:

Bubble said...

Home page odide chennagi ide. Anisutte tumba novu irabahudu anta adaru naguvude melu ee yochane ginta.

Kavitha said...

chennagide

So.....mi said...

wow... whatta lines!