ಹುಡುಕಿ:

Thursday, April 30, 2009

ಅವಳ ನೆನಪು..

ಅವಳ ನೆನಪೇ ಹಾಗೆ..

ಕೆಲವರು ಕುಡಿದು ಹಾಳಾಗುತ್ತಾರೆ

ಕೆಲವರು ಬರೆದು ಹಾಳಾಗುತ್ತಾರೆ...

ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕುಡಿದು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ..

No comments: