ಹುಡುಕಿ:

Wednesday, February 11, 2009

ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ......

ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ ಏಕಾಂತದ ಮೌನ ಅಲ್ಲ,,
ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ ಸಾಗರ ತಳದ ಕತ್ತಲೆ ಅಲ್ಲ..
ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ ಸುಡುವ ಬೆಂಕಿ ಅಲ್ಲ…
ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ ಗುನುಗುವ ಹಾಡು ಅಲ್ಲ..
ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ ಜಾತ್ರೆ ಮಿಠಾಯಿ ಅಲ್ಲ..
ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ ಕಿಕ್ಕು ಕೊಡುವ ಸರಾಯಿ ಅಲ್ಲ..

ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ... ನಮ್ಮ್ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊ ಹುಡುಗಿ..

No comments: