ಹುಡುಕಿ:

Sunday, October 12, 2008

ನನ್ನ ಜೀವನ.....

ಎದೆಯಲಿ ಅರೆಬೆಂದ ಪ್ರೀತಿ.. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೈಕೊಟ್ಟ ಹುಡುಗಿಯ ನೆನಪು ಇರುವವನಿಗೆ.. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಏನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ...

No comments: