ಹುಡುಕಿ:

Thursday, October 16, 2008

....

ಕವಿತೆ ಬರೆದು ನಿನ್ನ್ ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ತೀನಿ..
ಕುಡಿದು ನಿನ್ನ ಮರಿತೀನಿ...
ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು..
ಕವಿತೆ ಗೆ ನೀ ಒಲಿಯೊದಿಲ್ಲ
ಕುಡಿತ ನಿನ್ನ ಮರೆಸೋದಿಲ್ಲ...

No comments: