ಹುಡುಕಿ:

Sunday, October 12, 2008

ಮೊದಲ ಮಾತು

೩ ಸಾಲಿನ ಬರವಣಿಗೆಗಳಿವು .....
ನನ್ನ ಈ ಬ್ಲಾಗನ್ನು ಓದುತ್ತಿರುವ ನಿಮಗೆ ೯೦ ಕುಡಿದಷ್ಟೇ ಕಿಕ್ಕು ಸಿಗಲಿ ಎಂಬ ಪ್ರಯತ್ನ..

No comments: